https://www.traditionrolex.com/2
Regulamin - PRZYCZEPA.PL

Regulamin


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego przyczepa.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
PRZYCZEPA.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Własność intelektualna
IX. Odpowiedzialność
X. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem przyczepa.pl prowadzony jest przez MEDIA TRAILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538418, NIP: 8381847699, REGON: 360599682, kapitał zakładowy: 50000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@przyczepa.pl, tel. +48 68500500.
2. Serwis przyczepa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis przyczepa.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu przyczepa.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży i nie wynajmują przyczep prezentowanych w Serwisie.
6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.
8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia.
9. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem przyczepa.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem przyczepa.pl użyte są w celach informacyjnych.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła zdjęcie oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie przyczepa.pl i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.
2. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
4. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji Użytkownika oraz danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracji.
6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
9. OFERENT - Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie.
10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem przyczepa.pl.
12. USŁUGODAWCA – MEDIA TRAILER SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000538418, NIP: 8381847699, REGON: 360599682, kapitał zakładowy: 50000 zł, ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn.
13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) prowadzenie Konta,
b) zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,
c) korzystanie z Newslettera,
d) korzystanie z Wyszukiwarki,
e) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c), d) oraz e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne zgodnie z cennikiem oraz w zależności od wybranej opcji ogłoszenia lub pakietu.
3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: 41 1020 4144 0000 6302 0257 9159 ( Bank PKO Bank Polski S.A.) lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, Przelewy24.pl, DotPay.pl) w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówiena. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.
- Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.
- W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
- Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.
- Zamieszczając ogłoszenie Użytkownik potwierdza prawo do dysponowania przyczepą oraz zawarcia umowy sprzedaży lub najmu.
c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) naruszające dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich,
g) wprowadzające w błąd Usługobiorców.
h) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do przyczepa.pl,
i) będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
j) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
10. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem, postanowień niniejszego Regulaminu.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@przyczepa.pl, o ile nie zostało postanowione inaczej w umowie zawartej indywidualnie.
b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie lub prowadzenia Konta, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
c) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@przyczepa.pl.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 4, Klient będący jednocześnie Konsumentem (lub podmiotem objętym ochroną konsumencką wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem przyczepa.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością MEDIA TRAILER SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000538418, NIP: 8381847699, REGON: 360599682, kapitał zakładowy: 50000. zł, ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony przyczepa.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony przyczepa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Autor przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie przyczepa.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.
4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego przyczepa.pl.
5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
7. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
- zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.
8. Ponadto Autor oświadcza, że:
- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień,
- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
9. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.
10. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
3. Każdy Oferent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału
5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem objętym ochroną konsumencką wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem objętym ochroną konsumencką wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem